Makaleler

Böbrek Taşı

Bir fasulyeye benzeyen böbreğin görevi; gerek içerek gerekse yiyerek aldığımız besinlerde ki ihtiyaç fazlası sıvıları ve katıları önce içinde biriktirmek daha sonra da boşaltım sistemi ile dışarı atmaktır. İşte böbrek taşı rahatsızlığı da tam olarak burada başlar. Vücutta ki sıvıların dışarıya atıldığı idrar yolunda biriken sıvı kristalleri bir süre sonra …

Read More »

Hakkı Tesbit, Batılı İptal Mücadelesi

İmamı Şafi (rh.a) “ihtilaf” konusunda kendisine: gerek eskiten, gerek şimdi olsun, ilim ehlini daima ihtilaf halinde buluyorum bu ihtilaf onlara caiz midir? Şeklinde tevcih edilen bir suale şu cevabı veriyor; ihtilaf iki çeşittir. Birincisi haram olan ihtilaftır. Bu mahiyette bir ihtilafa düşmek caiz değildir. Allahu Teala (c.c) nın kitabında veya …

Read More »

İman İle Amel Arasındaki Münasebet

Ehli Sünnet müctehid imamları; imanın bir bütün olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İman, amelden bir cüz değildir. İmamı azam Ebu Hanife elvasiyye isimli eserinde “sonra amel imandan, iman da amelden başkadır. Çünkü çoğu zaman müminden amel yapma mükellefiyeti kalkabilir. Amel kalktığı zaman, iman da kalkar denilmesi caiz değildir. Zira hayız halindeki …

Read More »

İman Nedir ?

Önce kelime üzerinde duralım. Arapça mütehassısları iman kelimesinin emn veya eman kökünden türemiş bir mastar olduğu hususunda müttefiktirler. Lügat manası: doğrulamak, tasdik etmek veya bir kimseye yahut da bir şeye inanıp güvenmek demektir. İmanın Türkçe karşılığı olan inanmak kelemesinde de aynı mahiyeti sezmek mümkündür. İslami ıstılahta iman; Allahü Teala (cc) …

Read More »

İmanın sahih olma şartları

İman ölüm döşeğinde iken; yeis ve ümitsizliğe kapılarak vaki olmamalıdır. Kuranı kerimde : “ azabımızın şiddetini gördükleri zaman imanları kendilerine faid verecek değildir. Buyrulmaktadır. İbni Abidin: “hak olan mezheplere göre, ölüm döşeğinde can çekiştiren kafirin imanı ile, kendilerini yok edecek azabı gördüklerinde iman eden kafirlerin imanı faide vermez hükmünü zikreder. …

Read More »

İslam da İctihad İçin Aranan Vasıflar Dördüncü kısım

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem (SAV) in: “Allahü Teala size ilmi verdikten sonra zorla geri almaz. Ancak sizden ilmi, alimlerin ölümüyle söküp alır ve geriye kara cahiller kalır ki, onlardan fetva sorulur, onlar da şahsi görüşleriyle fetva verirler ve böylece hem kendileri saparlar, hem de başkalarını saptırırlar. Buyurduğu bilinmektedir. Bu hadisi …

Read More »

İslam da İctihad İçin Aranan Vasıflar Üçüncü kısım

Hz.Said b. Müseyyeb (ra) den rivayet edildiğine göre; Hz.Ali (ra) nin, kati nass bulunmayan konularda nasıl hükmedeceklerine dair suali üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem in “müminlerden ilim ve takva sahibi olanları toplayıp istişare edin, bir kişinin reyine göre hükmetmeyin” buyurduğu kaydedilmektedir. Gerek sahabe kiram, gerek müctehid imamlar bu konuda oldukça …

Read More »

İman ve İslam

İman ve İslam kelimelerinin lügat manaları birbirinden farklıdır. İslam kelemesi (S-L-M) kökünden gelip, itaat, inkiyad ve bir şeye teslimiyet manalarına gelir. Istılahta ise; “Allahu Teala (cc) ya teslim olmak Resuli Ekrem (SAV) in din hususunda bildirmiş olduğu haber ve hükümleri kabul etmek” demektir. İmamı Maturidi; “bize göre iman ile İslam, …

Read More »

İtikadi Mezheblerin Teşekkülü Ve Tasnifi

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem in, kendisinden sonra fitnelerin zuhur edeceğine dair sahabi kirama bilgi verdiği muteber hadis mecmualarında zikredilmiştir. Kati nassların heva ve heveslerine göre tevili, siyasi ihtiraslarla yakından alakalıdır ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem in vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Hz.Ebu Bekir (R.A) in hilafeti döneminde ortaya çıkan yalancı peygamberler, …

Read More »

Hamilelikteki rejimin zararları

Hamileliği süresince fazla kilo almamak için rejim yapan ya da farklı sebeplerle yeterince beslenmeyen annelerin, ileride, obez olma riski taşıyan bebekler dünyaya getirdiği, araştırma sonuçlarıyla bilinmekte. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin internet sitesinde yer  alan bir habere göre, İngiliz ve Yeni Zelandalı bilim adamlarının birlikte yaptıkları araştırma, hamile kadınların beslenme düzenlerinin, …

Read More »