admin

Hakkı Tesbit, Batılı İptal Mücadelesi

İmamı Şafi (rh.a) “ihtilaf” konusunda kendisine: gerek eskiten, gerek şimdi olsun, ilim ehlini daima ihtilaf halinde buluyorum bu ihtilaf onlara caiz midir? Şeklinde tevcih edilen bir suale şu cevabı veriyor; ihtilaf iki çeşittir. Birincisi haram olan ihtilaftır. Bu mahiyette bir ihtilafa düşmek caiz değildir. Allahu Teala (c.c) nın kitabında veya …

Read More »

İman İle Amel Arasındaki Münasebet

Ehli Sünnet müctehid imamları; imanın bir bütün olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İman, amelden bir cüz değildir. İmamı azam Ebu Hanife elvasiyye isimli eserinde “sonra amel imandan, iman da amelden başkadır. Çünkü çoğu zaman müminden amel yapma mükellefiyeti kalkabilir. Amel kalktığı zaman, iman da kalkar denilmesi caiz değildir. Zira hayız halindeki …

Read More »

İman Nedir ?

Önce kelime üzerinde duralım. Arapça mütehassısları iman kelimesinin emn veya eman kökünden türemiş bir mastar olduğu hususunda müttefiktirler. Lügat manası: doğrulamak, tasdik etmek veya bir kimseye yahut da bir şeye inanıp güvenmek demektir. İmanın Türkçe karşılığı olan inanmak kelemesinde de aynı mahiyeti sezmek mümkündür. İslami ıstılahta iman; Allahü Teala (cc) …

Read More »

İmanın sahih olma şartları

İman ölüm döşeğinde iken; yeis ve ümitsizliğe kapılarak vaki olmamalıdır. Kuranı kerimde : “ azabımızın şiddetini gördükleri zaman imanları kendilerine faid verecek değildir. Buyrulmaktadır. İbni Abidin: “hak olan mezheplere göre, ölüm döşeğinde can çekiştiren kafirin imanı ile, kendilerini yok edecek azabı gördüklerinde iman eden kafirlerin imanı faide vermez hükmünü zikreder. …

Read More »

İslam da İctihad İçin Aranan Vasıflar Dördüncü kısım

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem (SAV) in: “Allahü Teala size ilmi verdikten sonra zorla geri almaz. Ancak sizden ilmi, alimlerin ölümüyle söküp alır ve geriye kara cahiller kalır ki, onlardan fetva sorulur, onlar da şahsi görüşleriyle fetva verirler ve böylece hem kendileri saparlar, hem de başkalarını saptırırlar. Buyurduğu bilinmektedir. Bu hadisi …

Read More »